Informacja od Adminstratora
Uprzejmie informuję, że prace nad giełdą zostały ukończone. W celu uzyskania loginów i haseł do wystawiania ofert prosimy o prośbę uzyskania dostępu do panelu użytkownika na adres adam.orzechowski@interia.pl.

Przesłanie wiadomości umożliwi również weryfikację adresów e-mail, które w późniejszym czasie użyte zostaną do utworzenia szybkiej komunikacji z członkami klubu.

Pozdrawiam Adam Orzechowski.
Administrator
Ważna informacja
Uprzejmie zapraszamy Klubowiczów do przesyłania Swoich eksponatów celem uzupełnienia galerii hodowców na adres: adam.orzechowski@interia.pl.

Prosimy również Klubowiczów o przesłanie Swoich zdjęć w celu umieszczenia ich na stronie, oraz o podanie adresów e-mail dla łatwiejszego kontaktu z wszystkimi Klubowiczami.

Mile widziane jest również przesłanie informacji o zdobytych przez klubowiczów wyróżnień i odznaczeń.

Pozdrawiam Adam Orzechowski
Administrator.
Archiwa wydarzeń
Aktualnie nie ma żadnych archiwalnych wydarzeń.
Kolory obrączek

Szanowni Państwo – Członkowie ”Klubu” Hodowców gołębi rasy Niemiecki Wystawowy

Przesyłam Państwu dotychczasowe podstawowe uzgodnienia dotyczące funkcjonowania naszego Klubu – szczególnie istotne dla tych, którzy nie mogli być na pierwszym spotkaniu założycielskim w Poznaniu.

  • Podstawowe założenia i powody powołania w/w ”Klubu”.
  • Podnoszenie wiedzy wśród hodowców na temat rasy Niemiecki Wystawowy, wypracowanie wspólnie z Kolegium Sędziów w Polskim Związku, odpowiedniej kadry sędziów specjalizujących się w ocenie gołębi tej rasy oraz wypracowanie jak najbardziej profesjonalnego i obiektywnego sposobu oceny gołębi.

Podstawowe uzgodnienia przyjęte na pierwszym spotkaniu ”Klubowiczów” podczas Krajowej wystawy w Poznaniu, w dniu 06.02.2005 r.

1. Uzgodniono, iż w celu podwyższenia i wyrównania poziomu hodowli tej rasy w naszym kraju, w ramach ”Klubu” prowadzone będą równolegle dwa kierunki szkoleń:

  • szkolenie wewnątrz ”Klubu”, zorganizowane dla samych hodowców, np. jedno spotkanie po sezonie lęgowym, na które każdy będzie mógł zabrać ze sobą zgłoszoną ilość gołębi i będzie można szczegółowo omawiać wady i zalety poszczególnych egzemplarzy,
  • szkolenie wspólnie z Kolegium Sędziów, grupy sędziów, zainteresowanych oceną tej rasy (być może przy pomocy instruktorów z Niemiec).

Pragnę poinformować, że Pan Jerzy Michalak podjął się zorganizowania w czerwcu br. szkolenia sędziów z udziałem instruktora z Niemiec. Szkolenie to odbędzie się w Szczecinie z racji mniejszych kosztów dojazdu instruktora (ok. 130 EUR, plus koszty tłumacza, plus wyżywienie). Gdy będzie znany dokładny termin szkolenia powiadomię o nim Przewodniczącego Kolegium Sędziów – Pana Jana Pajkę, w celu zainteresowania sędziów nie będących członkami naszego Klubu, podnoszeniem ich kwalifikacji w ocenie gołębi tej rasy.

Mam prośbę o zgłoszenie się do mnie sędziów, będących w naszym Klubie, którzy chcą brać udział w ocenie Niemieckiego Wystawowego – o szczegółach szkolenia poinformuję każdego odrębnie. Ze wstępnych informacji wiem, że trzeba będzie wpłacić do Pana Jerzego Michalaka, ok. 100,- zł od osoby (do rozliczenia), na pokrycie w/w kosztów. Natomiast koszty dojazdu „Klubowiczów” na szkolenie (zarówno sędziów jak i w przyszłości hodowców) można rozliczać na dwa sposoby:

  • z racji różnej odległości dojazdu, zsumować wszystkie koszty i dzielić po równo na wszystkich,
  • lub każdy pokrywa dojazd sam za siebie – do przedyskutowania w gronie Klubu.

Szkolenie Członków Klubu połączone z załatwianiem ogólnych spraw organizacyjnych, planowane jest po sezonie lęgowym, prawdopodobnie w Warszawie lub okolicach, o szczegółach tego spotkania będę informował w późniejszym terminie.

2. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania w Poznaniu byli zgodni, że chodzi o zadania związane z hodowlą, a nie dodatkową administrację. Wobec powyższego ”Klub” nie będzie dokonywał odrębnej rejestracji, natomiast swoje działanie będzie prowadził przy Warszawski Związku HGR i DO. Taką formę funkcjonowania akceptują zarówno Prezes Polskiego Związku HGR i DO jak i Przewodniczący Kolegium Sędziów w Polskim Związku. Formalnie złożyłem wniosek w tej sprawie do Warszawskiego Związku HGR i DO i w dniu 16.02.br. Zarząd Warszawskiego Związku podjął pozytywną decyzję w tej sprawie.

3. Szanowni Państwo jeden z Kolegów Hodowców przysłał mi Regulamin innego Klubu działającego przy Szczecińskim Związku – jest on bardzo rozbudowany, zawiera wiele elementów ze Statutu odrębnego Związku (zwiera: Zarząd, Sąd Koleżeński, Komisję Rewizyjną, zwoływanie Walnego Zjazdu, odrębną siedzibę Klubu, itp.). Uważam, że aż tak daleko nie musimy sięgać. Przed jesiennym spotkaniem „Klubowiczów” roześlę projekt naszego Regulaminu, tak aby każdy mógł nanieść swoje uwagi i propozycje, a podczas spotkania ustalimy podstawowe zasady naszego funkcjonowania. Wyrażam opinię, że takie spotkanie jeden raz w roku możemy traktować jako swego rodzaju „Walne”, na którym ustalimy wszystkie kwestie dotyczące postępowania na najbliższy rok.

4. Ponadto w Poznaniu wybrano skład Prezydium naszego Klubu, które przedstawia się następująco:

  • Zbigniew Rajski – prowadzenie spraw administracyjnych i czasowo Przewodniczący Klubu,
  • Jerzy Michalak –W-ce Przewodniczący ds. hodowlanych,
  • Eugeniusz Witkowski – W-ce Przewodniczący ds. marketingu,
  • Stanisław Kamiński – W-ce Przewodniczący ds. organizacyjnych.

5. Warunkiem przynależności do ’Klubu”, jest przynależność do jednego ze Związków lub Oddziałów, wchodzących w skład Polskiego Związku HGR i DO.

6. Podkreślano, że bezwzględnie do konkursu w czasie wystawy Klubowej, będą dopuszczone gołębie tylko i wyłącznie z własnej hodowli (także przy zdawaniu gołębi na wystawę, musi być udokumentowanie posiadanych numerów obrączek). Prośba o uzyskanie takich potwierdzeń z macierzystych Związków / Oddziałów.

7. Propozycja Pana Ludwika Gronowskiego, aby na Klubowych wystawach przyjmować gołębie z podziałem na kolory. Wiadomo, że w tej rasie są pewne kolory gwarantujące dobrą jakość gołębi i są kolory, w których trudno jest o dobre egzemplarze. Jest to chyba słuszna uwaga, pozostaje do przedyskutowania w Klubie.

8. Szanowni Państwo już pojawiło się kilka ciekawych propozycji oceny gołębi na wystawie Klubowej. Myślę, że wspólnym wysiłkiem uda nam się dopracować sposobu obiektywnej i neutralnej oceny.

9. Do jesiennego spotkania postaram się przygotować projekt naszej odznaki Klubowej, do zatwierdzenia na spotkaniu.

10. Podkreślano, że ważną rzeczą jest to, aby ”Klub” zapewniał równą, bezstronną i obiektywną możliwość koleżeńskiej rywalizacji, dającą przyjemność prowadzenia hodowli wszystkim Członkom, mimo istniejących czasem (czy mogących zaistnieć) różnych indywidualnych odczuć występujących między poszczególnymi Członkami.

11. W przyszłości praktyka zweryfikuje dalsze potrzeby i cele ”Klubu”, wyklaruje rzeczywistą listę Członków i pozwoli na wyciąganie wniosków z funkcjonowania ”Klubu”.

12. Część rzeczy może się powtarzać w wysłanych materiałach, ale informacyjnie przesyłam Państwu w załączeniu:

  • listę Członków naszego Klubu,
  • artykuł dotyczący Klubu, napisany w pośpiechu po poznańskim spotkaniu, który po poprawkach redakcyjnych ma się ukazać w marcowym egzemplarzu Woliery,
  • wniosek do Warszawskiego Związku o utworzenie formalnego „parasola” dla naszej działalności,
  • tym z Państwa, którzy nie byli na spotkaniu, przesyłam deklarację przystąpienia do Klubu, (nie jest to sprawa bardzo ważna, ale chodzi o zdeklarowanie przystąpienia i o to, aby macierzysty Związek wiedział o takim przystąpieniu).

Myślę, że nadal lista członków nie jest jeszcze kompletna – są zapewne nadal hodowcy, którzy mogą nie wiedzieć jeszcze o powstałym Klubie, mam prośbę o przekazanie tej informacji tym znajomym, którzy mogą być zainteresowani wstąpieniem w nasze szeregi.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Członków naszego Klubu.

Zbigniew Rajski