Informacja od Adminstratora
Uprzejmie informuję, że prace nad giełdą zostały ukończone. W celu uzyskania loginów i haseł do wystawiania ofert prosimy o prośbę uzyskania dostępu do panelu użytkownika na adres adam.orzechowski@interia.pl.

Przesłanie wiadomości umożliwi również weryfikację adresów e-mail, które w późniejszym czasie użyte zostaną do utworzenia szybkiej komunikacji z członkami klubu.

Pozdrawiam Adam Orzechowski.
Administrator
Ważna informacja
Uprzejmie zapraszamy Klubowiczów do przesyłania Swoich eksponatów celem uzupełnienia galerii hodowców na adres: adam.orzechowski@interia.pl.

Prosimy również Klubowiczów o przesłanie Swoich zdjęć w celu umieszczenia ich na stronie, oraz o podanie adresów e-mail dla łatwiejszego kontaktu z wszystkimi Klubowiczami.

Mile widziane jest również przesłanie informacji o zdobytych przez klubowiczów wyróżnień i odznaczeń.

Pozdrawiam Adam Orzechowski
Administrator.
Archiwa wydarzeń
Aktualnie nie ma żadnych archiwalnych wydarzeń.
Kolory obrączek
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Opracowano na podstawie:
tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, Nr 170, poz. 1217.

Rozdział 4

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35
m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz
przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do
25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać
dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych
o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami
miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy
dachach płaskich;

Art. 30.
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
1)budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3,

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, ( o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. )oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie
szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy
organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek
uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku
ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić
projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego
wymagane uprawnienia budowlane.

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego
rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych
można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy
organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie
2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne
przepisy;
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek
uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych
objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli
ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.